"Пътстрой-Габрово" АД

Ние работим предимно с местни суровини добивани със собствени инсталации и смесители.

"Пътстрой-Габорво" АД - разполага с:
            Кариера за добив на ломен камък, който е основна суровина за производството на фракционен материал, използван при производството на асфалтовите смеси и бетонови разтвори.

Видове производства

1. Добив на ломен камък и производство на инертни материали

2. Производство на различни видове асфалтобетонови смеси:

 3. Производство на бетони и замазки:

4.  Услуги с транспорт на материали и строителна механизация

5.  Лабораторни услуги

6.  Снегопочистване и опесъчаване